הסכם נטרול כלי רכב

הצהרה מטעם הלקוח :

תאריך: __________

שם הלקוח: __________
 ת.ז : __________
כלי רכב מסוג : __________
מס’ : __________

הנדון : הצהרת לקוח – אישור התקנת מערכת איתור כולל נטרול.
בהמשך לסגירת העסקה להתקנת מערכת האיתור מבית קיוסייף מדגם – EXtrack.
הוסבר ללקוח שלמערכת יש אפשרות נטרול כלי הרכב מרחוק בצורה בטוחה בעת גניבה ובתנאי שכלי הרכב נמצא מתחת למהירות של 20 קמ”ש. 
אין החברה אחראית לכל תאונה או מפגע שיגרם משימוש שלי בנטרול כלי הרכב.
אין החברה אחראית לתקלות הנטרול בשטח, כל שירות חילוץ שיוזמן על ידי הלקוח יחוייב בעלות המלאה.
תמיכה תינתן בשעות הפעילות הרגילות אשר מפורסמות באתר החברה וברשתות החברתיות.

הצהרת הלקוח :

אני {__________ ת,ז __________מצהיר בזאת כי: 

אני מבקש לבצע במערכת האיתור נטרול לצורך עיכוב מניעת גניבה.
אין לי בקשות נוספות ולא תהיה לי כל טענה תלונה תביעה מכל סוג שהיא לחברת קיו סייף בע”מ ח .פ 511907875 באם חלילה נגרמת תאונה או כל מפגע אחר עקב נטרול הטרקטורון בשימוש שלי ושל המאושרים על ידי בעת גניבה.

כל זה נעשה בהסכמתי ובאחריותי ולפי בקשתי ואני מצהיר שאני מודע לדברים ההשלכות הכרוכות בכך .

ובא על החתום: