תקנון האתר

 

 1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן :”חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן;
 2. ביטול העסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם.
 3. הודעת ביטול או בירור בנושא תעשה בפנייה אל מחלקת שירות הלקוחות של Qton ("קיוטון") בטלפון 03-3725486, או במייל yuval@qton.me בפניה יש לציין את פרטי הלקוח בשם ומספר הטלפון ומספר הזהות של המשתמש ומספר ההזמנה (ו/או פרטי זיהוי נוספים שידרשו לשם זיהוי העסקה וזהות מבטל העסקה).
 4. החזרת הפריט לידי החברה תבוצע באחת מהדרכים הבאות: מסירת הפריט בחנות, או שליחת הפריט באמצעות דואר/ שליח/ באמצעות שליח מטעמנו (עלול להיות כרוך בדמי משלוח בהתאם לסטטוס ההחזרה) ובתיאום עם שירות הלקוחות.
 5. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה מצד החברה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם (להלן: “דמי ביטול”) והמוצר יוחזר על חשבון ובאחריות הלקוח.
 6. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא הלקוח זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו) ואף אם לא חויב בדמי משלוח במעמד ההזמנה, בעת החזרה במקרה הנ”ל יחויב בדמי משלוח בסך 70 ₪ (עלות משלוח הלוך ומשלוח חזור)
 7. דמי ביטול ו/או עלויות השילוח עשויים להיגבות מהלקוח על פי שיקול דעתה הבלעדי של Qton ("קיוטון") לרבות מקרים בהם ההזמנה המלאה לא חויבה בדמי משלוח אך לאור ביטול חלקה יש לשלם דמי משלוח וזאת בהתאם למדיניות המשלוחים כפי שמפורסמת באתר.
 8. על המשתמש לבדוק את הפריט/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ופריט כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה של החוזה על ידי החברה יהא רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו.

א. בביטול בנסיבות אלה לא ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר אל Qton ("קיוטון") על חשבונה.

ב. המוצר יוחזר באריזתו המקורית ושלא שנעשה בו שימוש, שלם וללא פגיעה ו/או נזק.

ג. במידה והמוצר יוחזר ולאחר בדיקה ימצא תקין ו/או המוצר כפי שהוזמן במעמד ההזמנה יקוזזו עלות דמי המשלוח מסך ההחזר הכספי בהתאם למשלוחים שנעשו.

במידה ונבחר איסוף עצמי ועדיין המוצר שאספתם שגוי / פגום – באחריות הלקוח להגיע לחנות לצורך החלפת/ החזרת המוצר. אנחנו מחויבים לטפל במוצר או להחזירו לפי צורת המשלוח איסוף שנבחר במעמד ההזמנה.

ד. לQton ("קיוטון") תעמוד הזכות לתבוע את המשתמש בשל ירידה בערך המוצר.

 1. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר לפי התקנון. במקרה של ביטול חלק מן העסקה או החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו, Qton ("קיוטון") תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר.
 2. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות Pay-pal יבוצע באמצעות העברה בנקאית אל חשבון המשתמש, זאת בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. במקרה של ביטול חלק מן העסקה או החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו, Qton ("קיוטון") תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר.
 3. בכל מקרה, Qton ("קיוטון") תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ובהתאם לדין, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם (למעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה).
 4. החזרת המוצר לשם החלפתו במוצר אחר או לקבלת זיכוי כספי תעשה בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת בQton ("קיוטון"), בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש. החזרת המוצר תיעשה בצירוף חשבונית, בחנות או בשליחה המוצר לחנות ע”י דואר רשום/דואר שליחים, או שליח מטעם החברה בעלות דמי משלוח בסך XX, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט, אריזתו לא נפתחה ולא הוסרו תוויות הפריט.
 5. סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 6. Qton ("קיוטון") תהא רשאית לבטל עסקה מלאה או חלקית בנסיבות להלן:

א. במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר או תוכן כלשהוא כפי שהוצג באתר.

ב. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך ביצוע ההזמנה ואספקתה ללקוח באופן תקין.

ג. במקרה והתברר כי ההזמנה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית כלשהיא ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה ו/או מי מטעמו.

ד. אם המוצר המוזמן סופק לכתובת ו/או הוזמן במיוחד לחנות לפי בחירת הלקוח ואולם לא נאסף במשך 14 ימי עסקים ו/או לא נוצר קשר עם הלקוח לשם מסירתו עקב אי זמינות הלקוח ו/או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים בהתאם לתקנון המשלוחים.

ה. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב בפרטי יצירת הקשר אותם ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה וQton ("קיוטון") תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.

ו. למעט בגין השבת סכום העסקה ללקוח כאמור, לא תהיה לקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלשהיא כלפי Qton ("קיוטון") בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

15. לאחר מתן הזמנה מצד הלקוח, תחל פעולת בדיקת מלאי אשר תבוצע על ידי החברה. רק לאחר שהחברה תאשר כי המוצרים הנדרשים זמינים במלאי, תינתן ללקוח אישור סופי לביצוע ההזמנה.


1. The user shall be entitled to cancel the transaction in accordance with and subject to all legal provisions, including the provisions of the Consumer Protection Law, 1981 (hereinafter: "Consumer Protection Law") and the regulations thereunder, or alternatively, to exchange the product for an equivalent alternative product or for a monetary credit, all as detailed below;
2. The cancellation of the transaction shall be made within 14 days from the date of receiving the product, or the transaction details document, whichever is later.
3. Cancellation notice or inquiries on the subject shall be made by contacting Qton's ("Qton") customer service department at phone number 03-3725486, or by email at yuval@qton.me. The inquiry must include the customer's details, name, phone number, user ID, and order number (and/or any additional identification details required for the transaction and identity verification of the canceling party).
4. The return of the item to the company shall be carried out in one of the following ways: delivering the item to the store, or sending the item by mail/courier/through our courier (which may involve shipping fees according to the return status) and in coordination with customer service.
5. In the event of a transaction cancellation not due to a defect or due to non-delivery of the product on the agreed date, or any other breach of contract by the company, the consumer's money shall be refunded within 14 days from the receipt of the cancellation notice, excluding cancellation fees at the rate of 5% or 100 ILS, whichever is lower (hereinafter: “cancellation fee”), and the product shall be returned at the customer's expense and responsibility.
6. It is clarified that in case of a transaction cancellation not due to a defect and/or mismatch, the customer shall not be entitled to a refund for shipping fees paid by him/her (if paid) and even if not charged shipping fees at the time of the order, in the case of return under these circumstances, a shipping fee of 70 ILS (cost of return and outbound shipping) will be charged.
7. Cancellation fees and/or shipping costs may be charged to the customer at the sole discretion of Qton ("Qton"), including in cases where the full order was not charged shipping fees but due to partial cancellation, shipping fees must be paid, according to the shipping policy as published on the site.
8. The user must check the item(s) immediately upon receipt of the order. If any item was received defective, or when the actual item specification differs from what was presented on the site or due to non-delivery of the product at the scheduled time or due to a breach of contract by the company, the customer shall have the right to cancel the transaction within 14 days from receiving the item.
a. In the case of cancellation under these circumstances, no cancellation fee will be charged, the user's money will be refunded within 14 days from the receipt of the cancellation notice, and the product shall be returned at Qton's ("Qton") expense.
b. The product shall be returned in its original packaging, unused, intact, and without any damage and/or defect.
c. If the returned product is found to be functional and/or as ordered, the shipping cost will be deducted from the total refund amount according to the shipments made.
d. If self-collection was selected and yet the product you collected is incorrect/damaged – it is the customer's responsibility to come to the store for exchanging/returning the product. We are committed to handling the product or returning it according to the chosen shipping method at the time of the order.
e. Qton ("Qton") reserves the right to sue the user for any depreciation in the product's value.
9. In the case of a transaction cancellation made by credit card, the refund will be processed through a credit to the card used for the transaction within 14 days from the receipt of the cancellation request and the returned item according to the regulations. In the case of cancelling part of the transaction or returning one item out of several purchased, Qton ("Qton") will refund the user within 14 days from the receipt of the cancellation notice, the same part of the transaction price paid by him/her for the returned item.
10. In the case of a transaction cancellation made through PayPal, the refund will be processed via a bank transfer to the user's account, within 14 days from the receipt of the cancellation request and the returned item. In the case of cancelling part of the transaction or returning one item out of several purchased, Qton ("Qton") will refund the user within 14 days from the receipt of the cancellation notice, the same part of the transaction price paid by him/her for the returned item.
11. In any case, Qton ("Qton") may, at its sole discretion and according to law, charge cancellation fees not exceeding 5% of the product

price or 100 ILS, whichever is lower (except in the case of transaction cancellation due to a defect or mismatch).
12. Returning the product for exchange with another product or for a monetary credit shall be done according to Qton's ("Qton") general exchange policy, within 14 days from the day the user received the product. The return of the product shall be made along with the invoice, either at the store or by mailing the product to the store via registered mail/courier, or by a courier on behalf of the company at a shipping cost of XX, provided that the item was not used, its packaging was not opened, and no labels were removed from the item.
13. Limitations to the right of cancellation: It is not possible to cancel the purchase of perishable goods, products specially made for the consumer, and products that can be recorded, copied, and duplicated if the consumer has opened the original packaging.
14. Qton ("Qton") may cancel a full or partial transaction under the following circumstances:
a. In case of a significant error on the site, whether in the product price displayed on the site or in the product description or any content as presented on the site.
b. In case of force majeure, acts of war, hostility, or terrorism preventing the continuation of the order processing and its delivery to the customer in a proper manner.
c. If it turns out that the order and/or sale was accompanied by any illegal activity and/or was not in accordance with these regulations and/or on its behalf.
d. If the ordered product was supplied to the address and/or was specially ordered to the store according to the customer's choice but was not collected within 14 business days and/or no contact was made with the customer for its delivery due to unavailability of the customer and/or incorrect/partial/outdated contact details according to the shipping regulations.
e. Notice of sale cancellation will be communicated to the customer by phone and/or email and/or in writing at the contact details provided by the customer at the time of the transaction or at the time of registration to the site. In this case, the transaction will be canceled and Qton ("Qton") will refrain from charging the customer's credit card or will refund any amount paid for the product, as paid.
f. Except for the refund of the transaction amount to the customer as mentioned, the customer shall not have any claim, demand, and/or request whatsoever against Qton ("Qton") regarding the cancellation of the transaction as mentioned in this section.

15. Upon the customer's submission of an order, an inventory check shall be initiated by the company. Only following the company's confirmation that the requested products are available in stock, a final approval for the order will be granted to the customer.